آرزویم همه خوشبختی توست

 

آرزویم، همه خوشبختی توست
ماه من! دل به غم دادن و از یأس سخن ها گفتن
کار آن هایی نیست، که خدا را دارند
ماه من! غم و اندوه اگر هم روزی، مثل باران بارید
یا دل شیشه ای ات، از لب پنجرۀ عشق زمین خورد و شکست
... با نگاهت به خدا، چتر شادی وا کن
و بگو با دل خود
که خدا هست، خدا هست
او همانی ست که در تار ترین لحظه شب، راه نورانی امید نشانم می داد
او همانی ست که هر لحظه دلش می خواهد، همۀ زندگی ام غرق شادی باشد
ماه من! غصه اگر هست! بگو تا باشد
معنی خوشبختی، بودن اندوه است
این همه غصه و غم، این همه شادی و شور
چه بخواهی و چه نه! میوه یک باغند
همه را با هم و با عشق بچین
ولی از یاد مبر
پشت هرکوه بلند، سبزه زاری ست پر از یاد خدا
و در آن باز کسی می خواند
که خدا هست، خدا هست
و چرا غصه؟ چرا؟!؟

 

Comments


  • 5 years ago

    aram

    بسیار زیبا و آموزنده بود

    با بهترین آرزوها برای شما

Back to Top

Post your reply: