زن آزاده ایرانی نسرین ستوده

برای بزرگوار زن آزاده ایرانی نسرین ستوده
که در بند دژخیمان حکومت دینی
دیریست که به اعتراض ترک خوردن کرده است!
........................................................

زنی به گوشۀ زندان، چراغِ خانۀ ماست
وجودِ مُشتعلی شعلهء شبان
ۀ ماست
چو رو شنای شرف زان سوی حصار ستم
پیام و پرتو خورشیدِ جاودان
ۀ ما ست
صدای بست
ۀ او را اسیر نتوان داشت
که کوبش دل و ا
ٓواز عاشقانۀ ماست
ستوده باد عزیزی که نام نسرینش
نشان
ۀ شرف و شاهدِ زمانۀ ماست
بمان که اهل زمین از تو بهرمند شوند
چنین که یاد تو در نغمه و تران
ۀ ماست !Post your reply: